شرایط ضمانت

۱ـ کلیه مفاد دستورالعمل اجرایی فروش و خدمات پس از فروش تایر و تیوپ مندرج در بخش مستندات و قوانین سامانه irangs.ir رعایت می گردد.
۲ـ تایرهای عرضه شده توسط این شرکت اعم از تولیدی یا وارداتی از تاریخ تولید به مدت ۵ سال توسط شرکت ضمانت می گردد
۳ـ تیوپ های عرضه شده توسط این شرکت اعم از تولیدی یا وارداتی از تاریخ تولید به مدت ۳ سال توسط شرکت ضمانت می گردند.
۴ـ جهت جبران خسارت محصولات آسیب دیده با ارائه این کارت به نمایندگان این شرکت در سراسر کشور مراجعه نموده و پس از بازدید توسط کارشناسان شرکت و تأیید عیب ناشی از تولید و ایراد ذاتی تایر/ تیوپ مطابق آیین نامه تایرهای خسارتی، پس از کسر میزان کارکرد نسبت به پرداخت خسارت یا تعویض اقدام خواهد شد.

مواردی که شامل ضمانت نمی گردد:
ـ آسیب های ناشی از حرکت در حالت کم بادی و پنچری، سرعت غیرمجاز، بار اضافه، برخورد با موانع، تماس با مواد شیمیایی و استفاده از رینگهای غیر استاندارد.
ـ متلاشی شدن ناحیه طوقه در اثر سوختگی ناشی از داغ شدن کاسه چرخ (به علت ترمزهای پیاپی یا تاب داشتن کاسه چرخ)
ـ سایش های یک طرفه ناشی از تنظیم نبودن محورها
ـ استفاده از تایر غیر همسان در یک محور از لحاظ سایز و عمق آج و نوع طرح آج تایر
ـ خراشیدن دیواره یا کندگی آج تایر به علت حرکت در جاده های غیر استاندارد
ـ آسیب دیدگی ناحیه طوقه به علت رینگ کردن غیر استاندارد
ـ تایرهای که توسط مصرف کننده تعمیر و یا روکش شده است.
ـ تایرهایی که آج باقیمانده آنها کمتر از شاخص TWI باشد. (این شاخص برای تایرهای سواری ۱.۶ میلیمتر می باشد)